دیگر ویبریوهای نمک دوست

 

چندین ویبریوی دیگر شناخته شده اند که عامل بیماری‎های انسانی هستند و معمولاً بعد از مصرف غذاهای دریایی آلوده و یا تماس پوست صدمه دیده با آب دریا خود را نشان می دهند.

ویبریو فلویالیس (V.fluvialis) و ویبریو هولیسا (V.hollisae) عموماً موجب اسهال می شوند. علائم بالینی گاستروآنتریت ویبریو فلویالیس و ویبریوکلرا بسیار شبیه هم هستند.

ویبریو هولیسا همچنین موجب سلولیت شدید شده که علائم بالینی عفونت با ویبریو ولنیفیکوس را تقلید می کند، امّا برعکس ویبریو ولنیفیکوس، این باکتری بر روی محیط (TCBS) رشد خوبی ندارد. این باکتری تولید توکسین های زیادی کرده و به سلول های اپیتلیال میزبان هجوم می آورد. هر چند که مکانیسم پاتوژنیک این باکتری هنوز شناخته نشده است، امّا همولیزین را که مانند (TDH) ویبریو پاراهمالیتیکوس است، تولید می کند. در مقایسه با دیگر گونه ها، ویبریو هولیسا، آرژنین دهیدرولاز منفی، لیزین و ارنیتین دی کربوکسیلاز منفی است.

ویبریو دامسلا (V. damsela) موجب عفونت های زخم می شود.

ویبریو فورنیزی (V. furnissii) به ندرت از موارد اسهالی تک گیرجدا شده است.

ویبریو متشینکوی (V. metschnikovii) موجب باکتریمی و ویبریو سین سیناتینس (V. cincinnatiensis) موجب باکتریمی و مننژیت می گردد.

در یک مورد، ویبریو کارشاری (V. carchariae) بعد از حملة کوسه، تولید سلولیت کرد.