آذرماهی‌های برقی

 

اژدرماهی (آذرماهی برقی) در آب های گرم ومعتدل، در ژرفای کم، زندگی کرده و در شن یا لجن فرو می رود. تخلیة الکتریکی این ماهی از 8 تا 220 ولت است و جریان الکتریکی از بخش منفی شکمی به سوی بخش مثبت پشتی انتقال می یابد. ارگان های الکتریکی ضخیم، اغلب در هر دو طرف آشکار هستند. تخلیه الکتریکی، یک واکنش بازتابی به تحریک لمسی است. این ماهی می تواند چندین تخلیة ممتد را با شدت نزولی انجام دهد. شوک الکتریکی، اثرات جدی در ناتوانی موقت انسان دارد و برای کودکان فوق العاده خطرناک می باشد و می تواند زمینه ساز خطر بعدی یعنی غرق شدگی و آسپیراسیون باشد. پوست از خود تظاهرات موضعی نشان نمی دهد. بهبودی خودبخودی روی داده و اغلب به درمانی نیاز نیست.

 

آذرماهی‌های برقی
آذرماهی‌های برقی (electric rays)