نهنگ قاتل

 

نهنگ قاتل بزرگترین در میان خانوادة دلفین ها است و نام خود را از حمله به موجودات دریایی دیگر چون خوک های دریایی و وال های بزرگ بدست آورده است. نهنگ قاتل قربانی خود را به آب های عمیق برده و موجب مرگ قربانی با غرق کردن آن می شود.

 

نهنگ قاتل
نهنگ قاتل