مارماهی مورای (Moray eels)

 

طول مار ماهی می‎تواند به 6 تا 8 فوت برسد. دندان‎های آنها تیز و تیغ مانند بوده وگاز مارماهی می تواند باعث خون ریزی فراوان شود و اغلب نیز زخم حاصل از آن دچار عفونت می شود. آنها معمولاً مهاجم نیستند، ولی گاهی رفتار خصومت آمیز از خود نشان می دهند. زخم آنها حالت چاک دار دارد و این شکل زخم است که هدف آنها تغذیه ای نبوده و این رفتار کاملاً دفاعی است. عارضة مهم شامل خون-ریزی و شوک است. قربانی تعریق کرده و بدن او سرد می شود؛ نبض تند، افت فشارخون و حالت سنکوپ در ایستادن را نیز از خود نشان می‎دهد.

 

مارماهی مورای (Moray eels)
مارماهی مورای (Moray eels)