اختاپوس و اسکوئید

 

اختاپوس ها می توانند بسیار بزرگ باشند ولی معمولاً به انسان ها حمله نمی کنند. با این وجود، چند گزارش از حملة آنها به غواصان وجود دارد که به نظر می رسد به قصد بازی کردن یا دفاع از خود انجام شده اند. اسکوئیدهای بزرگ، بسیار مهاجم بوده و به ماهیگیران صدمه می زنند. اسکوئید غول آسا در ژرفای اقیانوس زندگی می‎کند و گفته می شود به قایق های بزرگ حمله می کند. وال های بزرگ اسپرم از آنها تغذیه می کنند و گاهی زخم های بزرگی از نبرد میان آنها بر بدن این وال ها دیده می شود.

اختاپوس شایع (Octopus vulgaris) در آب های گرم و معتدل زندگی می‎کند و گسترة بازوهای آن بصورت گسترده به 3 متر و وزن آن به 22/5 کیلوگرم می رسد. گاز اختاپوس بر بدن انسان با درد شدید توأم است و واکنش التهابی و بافتی شدیدی ایجاد می‎کند که توأم با تورم و بی حسی است، روزها طول می کشد تا بهبودی حاصل شود و اغلب نیز تولید خارش می کند.

 

اختاپوس و اسکوئید
اختاپوس

 

اختاپوس و اسکوئید
اسکوئید