شیرهای دریایی

 

معمولاً شیرهای دریایی بازیگوش هستند، ولی می توانند به ویژه در هنگام جفتگیری خطرناک باشند. در حقیقت، حمله به غواصان توسط شیرهای دریایی بیش از کوسه ها گزارش شده است. توصیه می شود هنگامی که شیرهای دریایی رفتارهای بیرون از آب (مانند پارس کردن) از خود نشان می دهند از آب خارج شوید و هنگام حضور نرهای بزرگ در آب شنا نکرده و در فصل جفت گیری نیز به شیرهای دریایی نزدیک نشوید.

 

شیرهای دریایی
شیرهای دریایی