داروهای ضد التهابی و ضد درد دریایی

 

 

زیکونیتاید (Ziconitide)

زیکونیتاید یک پپتید 25 آمینواسیدی است که از سم حلزون (Conus magnus) جدا شده است. این سم با اتصال و منع کانال های کلسیم در پیش سیناپس ها عمل می‎کند و از این رو، آزاد سازی انتقال دهنده های عصبی را مانع می‎شود.

این ترکیب تحت نام تجاری پری آلت (Prialt) تکانه‎های عصبی را در منطقة کلیدی نخاع بلاک می کند. پری آلت، 50 بار قوی تر از مورفین است و فاقد عوارض مورفینی (opiates) است. زیرا پیام های درد را متوقف می کند ولی به دستگاه اعصاب مرکزی اجازه می دهد تا به کار خود ادامه دهد.

 

مانوآلید (Manoalide)

مانوآلید یک سزکویتر پنوئید است که از اسفنج اقیانوسی هند-آرام به نام (Luffariella variabilis) جدا شده است. این ماده یک عامل ضد التهابی و ضد درد است. مانوآلید یک منع کنندة PLA2 از منابع طبیعی است که به خوبی توصیف شده است. در غلظت های کم، این ماده کانال های کلسیم را منع می کند و روی متابولیسم فسفواینوسیتاید (phosphoinositide) اثری ندارد. مانوآلید در فاز یک کارآزمایی بالینی برای درمان پسوریازیس (Psoriasis) وارد شده است.

 

پسودوپتروزین ها (Pseudoptero)

پسودوپتروزین ها، گلیکوزیدهای دی ترترپنی هستند که از خزة شلاقی (whip) دریای کارائیب به نام (Pseudopterogorgia elisabethae) جدا شده است. این ها مواد ضد درد و ضد التهابی قوی هستند که به نظر می رسد ساخت زیستی ایکوسانوئید (eicosanoid) را با مهار PLA2 و 5– لیپواکسیژناز منع می کنند.

به شکل خیلی جالبی، زودوپتروزین ها تنها PLA2 پلی مورفونوکلئرها PMN-PLA2 را منع می کنند و بر روی PLA2 از منابع دیگر اثری ندارند.

مطالعات پیش بالینی با یکی از زودوپتروزین ها به صورت ترکیب ضد التهاب موضعی قوی، کامل شده است.کارآزمایی های بالینی بر نمونه های انسانی برای درماتیت تماسی حساسیت زا، در حال شکل گیری است.