سند راهبردی توسعه دانش های زیست پزشکی دریایی
چشم انداز
کسب مقام پیشتازی در زیست پزشکی دریایی در سطح منطقة خلیج فارس و تبدیل جنوب کشور به سکوی صادرات تولیدات فرآورده‌های زیستی دریایی و کسب مقام مرجعیت علمی منطقة در گسترة زیست پزشکی دریایی
مأموریت
ایجاد شبکه منطقه‌ای متراکم از دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر ذی نفع‌های گسترة زیست پزشکی دریایی (به ویژه شرکت‌های دانش بنیان) در جنوب کشور به منظور افزایش سهم تولیدات زیست فناوری دریایی از کل تولید ناخالص ملّی و نیز افزایش سطح اشتغال نسبت نیروی انسانی فعال در زیست فناوری دریایی به کل جمعیت و نیز تربیت نیروی انسانی خبره در گسترة علوم زیست پزشکی دریایی

ادامه مطلب