اطلاعات تماس

 

مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

نشانی: بوشهر، خیابان شهداء، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

تلفن/ نمابر: 8724-3332-077

وبسایت:  http://pgmbrc.bpums.ac.ir   http://www.marinebiomed.ir

پست الکترونیک: info@marinebiomed.ir