پیوندها

پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی http://www.inio.ac.ir/Default.aspx?tabid=36
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس http://pgbsri.bpums.ac.ir/Fa/Index.aspx
مرکز توسعه فناوری میکروآلگ خلیج فارس http://abc.pgstp.ir/
موسسه تحقیقات شیلات ایران http://www.ifro.ir/
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان http://www.pgoseri.ac.ir/portal.aspx
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  http://www.areo.ir/HomePage.aspx?TabID=1&Site=AREEO&Lang=fa-IR
مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور http://www.iripp.ir/
مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور http://bfrs.ifro.ir/portal.aspx
پژوهشکده میگوی کشور http://isrc.ifro.ir/portal.aspx
پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی http://vimb.ir/
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران http://www.abrii.ac.ir/
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري http://www.nigeb.ac.ir/web/guest/home
ستاد توسعه زیست فناوری http://www.biodc.ir/
پارک زیست فناوری خلیج فارس http://www.pgbp.ir/
انستیتو پاستور ایران http://fa.pasteur.ac.ir/
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی http://www.rvsri.ir/Portal/Home/
ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی  http://stemcell.isti.ir/index.aspx?siteid=9
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری http://www.isti.ir/
انجمن بیوتکنولوژی ایران http://www.biotechsociety.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
بنیاد ملی نخبگان http://bmn.ir/
پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر http://pgstp.ir/
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر http://www.kmsu.ac.ir/
دانشگاه خلیج فارس https://www.pgu.ac.ir/
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر http://bushehr.areo.ir/homepage.aspx?site=bushehr.areo&tabid=3845&lang=fa-IR
سازمان شیلات ایران http://www.shilat.com/
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران گروه زیست فناوری پزشکی http://satim.tums.ac.ir/contents/view/54/medical-biotechnology