نرمتنان دارویی خلیج فارس

نرمتنان دارویی خلیج فارس

نویسندگان: دکتر ایرج نبی‌پور، دکتر آرزو نجفی، امیررضا بوالخیر
شابک: ‏‫‬‮‭‫‬‮‭978-600-5032-08-6
جانوران زهرآگین خلیج فارس

جانوران زهرآگین خلیج فارس

نویسنده: دکتر ایرج نبی‌پور
شابک: ‭978-600-5032-35-2‬
مرجان‌های خلیج فارس و مهندسی بافت

مرجان‌های خلیج فارس و مهندسی بافت

نویسندگان: مهدی مرادی، طوبی وارسته، ایرج نبی‌پور
شابک: ‏‫‭978-600-5032-68-0‬‬‬
دانشنامه توکسینولوژی دریایی

دانشنامه توکسینولوژی دریایی

نویسندگان: غلامحسین محبی، اکرم نجفی، صابر خدابنده، امیر وزیری زاده، محبوبه جعفری، نگار طاهری، فریال منصف، امین سیدیان، ایرج نبی‌پور
شابک: ‫‭978-600-5032-67-3‬‬
پزشکی دریایی

پزشکی دریایی

نویسنده: دکتر ایرج نبی‌پور
شابک: ‫‭978-600-5032-23-9